پرسشنامه راه های مقابله ای اندلر

پرسشنامه راه های مقابله ای اندلر

پرسشنامه راه های مقابله ای اندلر برای ارزیابی چگونگی رویارویی با تنیدگی تهیه گردیده که شامل ۴۸ سوال بوده و پاسخ آزمون در یک مقیاس درجه بندی شده، از به هیچ وجه (نمره ۱ ) تا خیلی زیاد( نمره ۵) قرار می گرفت. سوالات پرسشنامه شامل فعالیتهایی بود که اشخاص ...

ادامه مطلب »
آزمون جملات نیمه تمام ساکس

آزمون جملات نیمه تمام ساکس

آزمون جملات نیمه تمام ساکس به عنوان یکی از روشهاي فرافکن در ارزشیابی شخصیت مورد استفاده ، میباشد و اول بار در سال ۱۹۳۰ بوسیله تندلر ۲ به کار برده شد. متخصصانی چون راد ۳، شور ۴، ویلر ۵استامین ۶، راتر ۷، ساکس ۸، لوي ۹، و ویلرمن ۱۰ با ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ (Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III یک پرسشنامه خودسنج استاندارد شده است که دامنه ي گسترده اي از اطلاعات مربوط به شخصیت، سازگاري هیجانی و نگرش مراجعان به پرسشنامه را می سنجد.مخاطبان آن افراد بالاي ۱۸ سال و داراي توانایی خواندن حداقل کلاس هشتم می باشد ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه هراس اجتماعی social phobia

پرسشنامه هراس اجتماعی social phobia

پرسشنامه هراس اجتماعی social phobia نخستین بار توسط کانور و همکاران (۲۰۰۰) به منظور ارزیابی هراس اجتماعی تهیه گردید.تلویحات بالینی آن بیانگر آن است که در سه حیطه علائم بالینی ترسف اجتناب و علائم فیزیولوژیکی اطلاعاتی را ارائه می کند و دارای مزیتهای عملی کوتاه بودن ،سادگی و آسانی نمره ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر

پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر

پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر در ابتدا توسط کاب، لارسون و واتسون تحت عنوان مقیاس نگرش نسبت به روابط عاشقانه و انتخاب همسر و به منظور ارزیابی باورهای الزام آور و محدود کننده در کانادا تدوین شد. پرسش نامه مذکور حاوی ۳۲ سوال و ۷ عامل بوده است. مبنای ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند: اولسون و همکاران از آنجا که احساس مس کردند مشکلات زندگی زناشویی، دارای ابعاد وسیع تر و بیشتر از الگوی« حلقوی پیچیده» آنان است . یک شیوه عملی بر اساس یافته های تجربی در قالب آزمونی به نام انریچ( پربارسازی و پرورش و رورش ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸گزینه ای برای اولین بار توسط گلد برگ در سال(۱۹۷۲)طرح شد وبه عنوان یک ابزار غربالگری برای کشف مواردروانپزشکی یا براورد شیوع اختلال روانپزشکی در گروههای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه یک ابزارخود سنجی است که به دو گروه ازاصلی از پدیده هاشامل ناتوانی ...

ادامه مطلب »
مقیاس تایید خویشتن راتوس

مقیاس تایید خویشتن راتوس

مقیاس تایید خویشتن راتوس: تأیید شدن از سوى اشخاص مهمى که در زندگى افراد حضور دارند منبع قدرتمندى براى انسان هاست و رفتار به شدت تحت تأثیر تأیید دیگران است.زمینه هاى ژنتیکى و بیولوژیکى، به همراه برنامه ریزى اجتماعى دلایلى هستند، براى کسب تأیید و تصدیق دیگران، راضى کردن دیگران ...

ادامه مطلب »
چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R

چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تشخیص روانپزشکی است. این پرسشنامه شامل ۹۰ سوال برای ارزشیابی نشانه های روانی است و بوسیله پاسخگر گزارش میشود.  و اولین بار برای نشان دادن جنبه روانشناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید. با استفاده از این ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE

پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر-GSE توسط شرر ، مادوکس،پرنتیک-دون،جاکوبس و راجرز (۱۹۸۲)به عنوان ابزاری برای تعیین سطوح مختلف کارآمدی عمومی ساخته شده است(براتی،۱۳۷۶،نقل از مژدهی،۱۳۸۲).این آزمون انتظارات خودکارآمدی در مواردی مانند مهارتهای اجتماعی یا شایستگی های حرفه ای نوشته شده است. این موارد بر موضوع های زیر متمرکز هستند : ...

ادامه مطلب »