آزمون کفایت اجتماعی

آزمون کفایت اجتماعی

آزمون کفایت اجتماعی: تاریخچه اصطلاح کفایت اجتماعی به دوره رنسانس و اصلاح اجتماعی(سالهای حوالی دهه ۱۸۰۰) بر میگردد.درآن زمان قانون گذاری های مربوط به افراد معلول به کوشش در فهم روابط بین افراد عقب مانده و سایرین منجر شد.فهم این روابط مستلزم تعیین میزان کفایت ها و مهارتهای اجتماعی افراد ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه افسردگی گلدبرگ

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ: اگر نیاز دارید برای تشخیص و درمان افسردگی،به متخصص بهداشت روان مراجعه کنید یا از وضع روانی خود آگاه شوید، از این پرسشنامه برای تصمیم در مورد آن کمک بگیرید. می توانید این مقیاس را مکرراً به کار گرفته و آن را بر اساس پیگیری وضع روانیتان ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه شخصیتی روان نژندی

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی رامانات کوندو KNPI

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی : سنجیدن توان گرایش روان نژندی یا روان رنجورخویی به دلیل نقش های فشارآور در تعیین الگوی سازگاری عمومی یک فرد یا سلامت روانی او نقش بسزایی دارد، البته اگر بتوان چنین مطلبی را بیان کرد.در جامعه ما، تا زمانیکه رفتارهای نابهنجار کوچک قابل تحمل باشند ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه شخصیتی MMPI فرم کوتاه 71 سوالی

پرسشنامه شخصیتی MMPI فرم کوتاه ۷۱ سوالی

پرسشنامه شخصیتی MMPI فرم کوتاه ۷۱ سوالی یکی از مهمترین م معتبرترین پرسشنامه هایی است که با روش استفاده از ملاک خارجی تهیه شده است. پژوهشهای ولش و دالسترام، که در مجموعه ای انتشار یافته است، نشان می دهد که MMPI بیش از هر پرسشنامه ای در مورد استفاده از بیمارستانها ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر

پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر

پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر جهت اندازه گیری میزان اضطراب صفتی و وضعی در سال ۱۹۷۰ ساخته شده است. یکی از معتبرترین آزمونهای اضطراب به خصوص در مورد ورزشکاران می باشد. پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگربرای سنین ۱۵ سال به بالا کاربرد دارد و به صورت خودسنجی تنظیم شده است و سوالات به صورت ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران

پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران

پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران : در سال ۱۹۸۸ شات و همکاران، پرسشنامه ای را بر اساس مدل نظری سالووی و مایر (۱۹۹۰) از هوش هیجانی ساختند.هر یک از مواد این آزمون بر اساس ارتباط مناسب، واضح و دقیق با سازه هوش هیجانی ،ارزیابی گردید و درطی آن برخی ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه راه های مقابله ای اندلر

پرسشنامه راه های مقابله ای اندلر

پرسشنامه راه های مقابله ای اندلر برای ارزیابی چگونگی رویارویی با تنیدگی تهیه گردیده که شامل ۴۸ سوال بوده و پاسخ آزمون در یک مقیاس درجه بندی شده، از به هیچ وجه (نمره ۱ ) تا خیلی زیاد( نمره ۵) قرار می گرفت. سوالات پرسشنامه شامل فعالیتهایی بود که اشخاص ...

ادامه مطلب »
آزمون جملات نیمه تمام ساکس

آزمون جملات نیمه تمام ساکس

آزمون جملات نیمه تمام ساکس به عنوان یکی از روشهاي فرافکن در ارزشیابی شخصیت مورد استفاده ، میباشد و اول بار در سال ۱۹۳۰ بوسیله تندلر ۲ به کار برده شد. متخصصانی چون راد ۳، شور ۴، ویلر ۵استامین ۶، راتر ۷، ساکس ۸، لوي ۹، و ویلرمن ۱۰ با ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ (Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III یک پرسشنامه خودسنج استاندارد شده است که دامنه ي گسترده اي از اطلاعات مربوط به شخصیت، سازگاري هیجانی و نگرش مراجعان به پرسشنامه را می سنجد.مخاطبان آن افراد بالاي ۱۸ سال و داراي توانایی خواندن حداقل کلاس هشتم می باشد ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه هراس اجتماعی social phobia

پرسشنامه هراس اجتماعی social phobia

پرسشنامه هراس اجتماعی social phobia نخستین بار توسط کانور و همکاران (۲۰۰۰) به منظور ارزیابی هراس اجتماعی تهیه گردید.تلویحات بالینی آن بیانگر آن است که در سه حیطه علائم بالینی ترسف اجتناب و علائم فیزیولوژیکی اطلاعاتی را ارائه می کند و دارای مزیتهای عملی کوتاه بودن ،سادگی و آسانی نمره ...

ادامه مطلب »