خانه / پرسشنامه (برگه 10)

پرسشنامه

سنجش نگرش شغلی با روش لیکرت

سنجش نگرش شغلی با روش لیکرت ،لیکرت برای اندازه گیری نگرش ها، روشی پیشنهاد کرده است که نسبت به روش ترستون آسانتر است و موجب می شود تا استفاده از داورها برای ارزش گذاری سوالات کنار گذاشته شود. با این همه، نتایج بدست آمده از آن با نتایج حاصل از روش ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران (CAI)

پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران (CAI) ، توسط هاینسن، گلاس و نایت (۱۹۸۷) طراحی شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق به استفاده از رایانه بکار می رود. طیف نمره گذاری پرسشنامه بصورت «بلی» و «خیر» می باشد. در جهان امروز استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ...

ادامه مطلب »
پرسشنامه عادتهای مطالعه-PSSHI

پرسشنامه عادتهای مطالعه-PSSHI

پرسشنامه عادتهای مطالعه-PSSHI ،عادتهاي بد مطالعه یکی از علل مهم عقب ماندگی تحصیلی است . تـوان هـر کسـی بـراي پیشـرفت تحصیلی کامل (به سختی درك می شود) بستگی به عوامل متعـددي دارد. تلاشـهایی در جهـت رفـع پیشرفت تحصیلی بالاتر از طریق بهبود کیفیت آموزش ، موضوعات آموزشی ، محیط هاي ...

ادامه مطلب »

مقياس احساس تنهايی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان SELSA-S

مقياس احساس تنهايی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان SELSA-S دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن بررسی ميزان احساس تنهايی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهايی رمانتيك، تنهايی خانوادگي، تنهايی اجتماعي) می باشد. شيوه نمره دهی آن بر اساس طيف ليكرت چهار گزينه می باشد .در پ‍ژوهش جوكار و همكاران (۱۳۹۰) روايی و ...

ادامه مطلب »
مقياس تحریف واقعیت اهواز ARDI

مقياس تحریف واقعیت اهواز ARDI

مقياس تحریف واقعیت اهواز ARDI  اين پرسشنامه  ۱۰ سوال داشته و هدف ارزيابی نگرش افراد نسبت به سيگار كشيدن از ابعاد مختلف (رابطه با فرد سيگاری،‌ محيط بدون دود و سالم، ديدگاه و محدوديت نسبت به قوانين سيگار كشيدن) می باشد. طيف نمره گذاری آن بر اساس طيف ليكرت پنج ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت

پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت در سال ۱۳۸۷ توسط اکرم رحیمی راد برای سنجش عوامل اصلی هويت و مؤلفه های روانشناختی مرتبط با آن ساخته شده است که از ۶۴ سوال تشکیل شده است. هویّت یا کیستی به مجموعه نگرش‌ها، ویژگی‌ها و روحیات که یک فرد و آنچه وی را ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش هیجان

پرسشنامه سنجش هیجان در این آزمون گویه هایی وجود دارد که از مقیاسی گرفته شده که شدتی را کع افراد باآن احساس های خود را تجربه می کنند؛ مورد سنجش قرار می دهد. گویه های آزمون که بر مبنای یک مقیاس ۶ درجه ای زیر تنظیم شده ، از “لارسن” (۱۹۸۴) ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش دعاها

پرسشنامه سنجش دعاها دارای دو فرم می باشد. فرم اول دارای ۱۳ گویه است و میزان اعتقاد به دعا را می سنجد. فرم دوم دارای ۱۷ گویه است و در مورد دعاهای بعد از نماز است. قرآن کریم با تأکید فراوان و با بیان­های گوناگون مردم را بدان فرا می خواند ...

ادامه مطلب »

مقياس علاقه به پژوهش دکتر زرگر و همکاران ۱۳۹۰

مقياس علاقه به پژوهش دکتر زرگر و همکاران ۱۳۹۰ دارای ۲۹ سوال بوده و هدف بررسی میزان علاقه به پژوهش از ابعاد مختلف (علاقه درونی، اختیار و پایداری، منزلت اجتماعی) می باشد. شيوه نمره دهی آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه ای است . در پ‍ژوهش دکتر زرگر و همكاران ...

ادامه مطلب »

نمونه انجام شده آزمون رورشاخ

نمونه انجام شده آزمون رورشاخ ،آزمودنی در برخورد با موقعیت ها به جنبه های آشکار و عینی آنها بیشتر تاکید می کند . وی حالت دفاعی دارد و تحت فشار روانی می باشد، عواطف خود را بیش از اندازه بازداری می کند، انعطاف ناپذیری ذهنی ، ناسازگاری ، بازداری و ...

ادامه مطلب »