خانه / پرسشنامه / پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو TAS

پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو TAS

پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو TAS دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان الکس تیمیا یا دشواری در بروز هبجان ها و ابعاد آن (مقیاس دشواری در تشخیص احساسات، مقیاس دشواری در توصیف احساسات، مقیاس تفکر با جهت گیری خارجی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است .

ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ، (۲۰۰۲) آﻟﻔـﺎي اﻳـﻦ ﻣﻘﻴــﺎس را در ﻧﻤﻮﻧــﻪ اﻳﺮاﻧــﻲ، ﺑــﺮاي دﺷــﻮاري در ﺗــﺸﺨﻴﺺ اﺣﺴﺎس ﻫﺎ ۷۴/۰، ﺑﺮاي دﺷﻮاري در ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺣﺴﺎس ﻫﺎ ۶۱/۰ و ﺑــﺮاي ﺗﻔﻜــﺮ ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﺑﻴــﺮون ۵۰/۰ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آورده اﻧــﺪ. ﻣﺤﻤــﺪ (۱۳۸۰) اﻋﺘﺒــﺎر ﻛــﻞ ﻣﻘﻴــﺎس را در ﻧﻤﻮﻧــﻪ اﻳﺮاﻧــﻲ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش دوﻧﻴﻤﻪﻛﺮدن و ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ۷۴/۰ و ۷۲/۰ و رواﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس را ۰/۸۵ ﮔﺰارش ﻛﺮد.

مشخصات پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو TAS دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۶
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو TAS دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار

RIAL 30,000 – خرید و دانلود فایل

درباره مدیریت سایت

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن ADAMS

پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن ADAMS

پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن ADAMS: داراي ۶۰ سوال بوده و هدف آن سنجش سنجش نگرش ...