خانه / پرسشنامه / مقياس سنجش جو ورزش SCQ-15

مقياس سنجش جو ورزش SCQ-15

مقياس سنجش جو ورزش SCQ-15 سوال داشته و هدف آن بررسي ارزيابي جو ورزشي ورزشكار (ايجاد زمينه هاي تصميم گيري صحيح در راستاي پيشرفت، ايجاد زمينه هاي ارتباط متقابل با ورزشكار، احترام به نظرات و خواسته هاي ورزشكار، شيوة گفتاري مربي با ورزشكار) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد .

اثرگذاري بر افراد و تشويق آنها به داشتن افكار، اعمـال و رفتـار درسـت فراينـدي چـالش انگيـز اسـت و بـاانگيزش رابطهاي تنگاتنگ دارد. انگيزش، دلايل رفتار افراد را نشان ميدهد. انسانها از لحاظ نـوع انگيـزش متفاوتند و انگيزش آنها به نيروهاي انگيزاننده شان بستگي دارد به گونه اي كه اگر انجـام فعاليـت بـراي بـه دست آوردن نتايج خاصي باشد، انگيزش بيروني است. ولي در انگيزش دروني فرد تنها به دليل لذت و چالشيكه در فعاليتي ميبيند، در پي انجام آن بر مي آيد.

با نظر به تأتيرپذيري افراد، جايگاه رفتار مربيان حائز اهميت ميباشد كه مربيان ورزشي نيز از ايـن قاعده مستثني نيستند چراكه رفتار آنها به عنوان يك عامل اجتماعي ميتواند نقش بسزايي درايجاد انگيزشدروني در ورزشكار و دوام و تلاش وي در رشته ورزشي خود داشته باشـد . مربيـان نقـش مهمـي در تجـارب ورزشكاران دارند و اهداف و استانداردهاي رفتاري آنها بـر ايجـاد انگيـزش در ورزشـكاران مـؤثّر اسـت  .در پژوهش شاكري و همكاران (۱۳۸۸) جهت بررسي روايي سازه مقياس مذكور، از روش تحليل مؤلفه هاي اصلي (چرخش واريماكس) بهره گرفته شد و نتياج حاكي از مورد تاييد قرار گرفتن روايي سازه اين مقياس بود. به منظور محاسبه پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.

مشخصات مقياس سنجش جو ورزش SCQ-15

روایی و اعتبار :دارد.
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه:۴
نوع فایل:word

جهت دانلود مقياس سنجش جو ورزش SCQ-15 بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

درباره مدیریت سایت

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

راهنمای تست رورشاخ

راهنمای تست رورشاخ

راهنمای تست رورشاخ: آزمون رورشاخ يك آزمون فرافكنی متشكل از ده لكه‌ی جوهر به اشكال ...