خانه / پرسشنامه / پرسشنامه عادتهای مطالعه-PSSHI

پرسشنامه عادتهای مطالعه-PSSHI

پرسشنامه عادتهای مطالعه-PSSHI ،عادتهاي بد مطالعه یکی از علل مهم عقب ماندگی تحصیلی است . تـوان هـر کسـی بـراي پیشـرفت تحصیلی کامل (به سختی درك می شود) بستگی به عوامل متعـددي دارد. تلاشـهایی در جهـت رفـع پیشرفت تحصیلی بالاتر از طریق بهبود کیفیت آموزش ، موضوعات آموزشی ، محیط هاي تحصیلی و غیره انجام گرفته است. در بخش دانشـجویی نیـز ، تلاشـهایی در جهـت بهبـود انگیـزش ، رغبـت و عادتهاي کاري او انجام گرفته است به طوري که او می تواند حداکثر توان خود را به کار برد.

وقتی گفته می شود تلاشها انجام گرفته است، این تلاشها فقط در چند کشور پیشرفته و چنـد مدرسـه پیشرفته واقعیت داشته است. در کشور خودمان نیز به کار بیشتر بـراي بهبـود کیفیـت و بهینـه سـازي پیشرفت تحصیلی نیاز داریم . ترجمه ایـن پرسشـنامه فقـط تـلاش کـوچکی اسـت در آگـاه سـاختن معلمان، دانش آموزان و والدین به اینکه برخی از عادتهاي مطالعه خـوب اسـت و بـه پیشـرفت بهتـر منجر می شود.

هدف:

۱٫ هنگامی که دانش آموازن بخواهند در مورد عادتهاي مطالعـه شـان بداننـد آنهـا مـی تواننـد از ایـن پرسشنامه استفاده کنند تا دریابند که آیا باید اصلاح هایی انجام دهنـد و اگـر چنـین اسـت راهنمـایی شوند.

۲٫ این پرسشنامه می تواند توسط معلمان و مشاوران براي راهنمایی مناسب به دانش آموزانی که بایـد عادتهاي مطالعه شان را اصلاح کنند به کار رود. آنها می توانند به دانش آموزانشان در استفاده بهینه از زمان گرانبها و انرژي خودشان کمک کنند.

۳٫ والــدین نیــز مــی تواننــد از ایــن پرسشــنامه بــراي راهنمــائی فرزندانشــان اســتفاده کننــد .

مشخصات پرسشنامه عادتهای مطالعه-PSSHI

روایی و اعتبار :دارد
روش نمره گذاری و دستور العمل اجرا :دارد
تعداد صفحه: ۱۰
نوع فایل:word

جهت دانلود پرسشنامه عادتهای مطالعه-PSSHI بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 25,000 – خرید و دانلود فایل

درباره مدیریت سایت

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21 ، برای سنجش سازه‌های روانشناختی افسردگی، اضطراب و استرس ساخته ...